top of page

Editorial - Girl and Feather #49

#anonfashionmag #anonfashionkids #anonfashionmagazine #anoneditorial #anonfashionkidseditorial #kidseditorial


www.anonfashionmag.com


photo Katerina Terekhova @terexova_kids

style Julia Yakovleva @yakovleva_st

model Eseniya Bond @eseniya_bond

muah Olga Roditeleva @roditelevamakeup

bottom of page